Tulevia tapahtumia

Muokattu 24.01.2020
Muokattu 23.03.2022
Muokattu 23.03.2022
Muokattu 23.03.2022

Veteranlastbilsförbundet rf

Veteranlastbilsförbundet rf är en riksomfattande hobby- och intresseorganisation, som främjar restauration av gamla lastbilar och andra nyttofordon, samt förvaring av tradition anknuten till dessa. Förbundet är en av de 27 medlemsföreningarna i Finlands Automobil-Historiska Klubb rf. Samarbetet FA-HK rf och myndigheterna emellan har resulterat i flere olika beslutsfattanden som stöder den fordonshistoriska hobbyverksamheten. Nämnvärda är t.ex. beslutet om museifordon, MR-registreringsplåtarna, besiktningssystemet för museifordon, nedsättningen av fordonsskatten samt avskaffandet av dieselskatten och bruksavgiften för motorfordon. FA-HK har över 6 200 medlemmar.

För att verkställa sin målsättning anordnar Veteranlastbilsförbundet rf för sina medlemmar årligen ett antal möten samt långfärdskörningar till olika orter i landet. Också kurser i fordonsrestaurering finns på programmet. Sällskapet har egna museifordonsinspektörer som specialiserat sig på restauration och inspektion av lastbilar. Sällskapet ger även ut en egen medlemstidning samt producerar audiovisuellt material.

 

Skjutsar

Personer med veteranlastbilar som hobby, det så kallade VetKu-folket, har arbetat för gemensamma syften sedan år 1986. Föbundets långfärdskörningar har i omfattande grad uppmärksammats i olika medier. Nämnas kan t.ex. Långa Skjutsen från Rovaniemi till Villmanstrand år 1989, Petsamotrafikens minneskörning (Ishavsskjutsen) år 1990. Efter dessa har långfärdskörningar anordnats bl.a. till Kajanaland, Tavastland, Haapamäki, Savolax, Lönnhammar (Liinahamari) i Petsamo, 100-årsrallyt, Karelska Näset, Varggränsen, Åland, Kymmenedalen, Norra Finland, Södra Österbotten, Savolax-Karelen, Päijänne, Estland och Västkusten. Långfärdskörningarna anordnas alltid vid högsommartid. Dessutom anordnas varje höst ett s.k. Slaskrally (”Loska-ajot”) och vid varje vårdagsutjämning ett mindre rally (”Kevätpäivän Tasausajot”) anknutet till förbundets vårmöte. Vår- och höstrallyna ger deltagarna ett verkligt smakprov på i vilka förhållanden de förflutna årens lastbilschaufförer utövade sitt yrke – snö, is, halka och slask!

 

Magnetbacken

På dåvarande Veteranlastbilssällskapets initiativ har Petsamovägens mest legendariska avsnitt, den ökända och samtidigt berömda Magnetbacken i Enare kommun, officiellt utnämnts till museiväg. Hösten 1993 restes ett minnesmärke vid museivägen (på Kaunispääfjällets norra sluttning) för att ära de veteraner som utförde transporter i omänskliga förhållanden på Ishavsvägen åren 1940-41. Samarbetsparter vid detta omfattande projekt var Svenska Åkeriförbundets veteranbilssektion, Finlands Lastbilsförbund och det finska näringslivet.

 

Medlemskåren

Förbundets medlemskår är så gott som riksomfattande och består av personer med nyttofordon i museiålder som hobby. Medlemskapet förutsätter dock inte att man äger ett veteranfordon. Det räcker med att man är intresserad av att arbeta för ett främjande av sällskapets målsättningar. Förutom personmedlemmar, har sällskapet olika företag som understödande medlemmar. Medlemsavgifterna år 2013 är för personmedlemmar 40,00 euro och för understödande medlemmar 85,00 euro. Inskrivningsavgiften är 17,00 euro. Till sällskapets medlemsförmåner hör bl.a. en förmånlig besiktningsavgift för museifordon. Medlemstidningen ”VeteraaniKuorma-auto” (Veteranlastbilen) utkommer med 3-4 nummer per år och skickas till alla medlemmar. Förbundets medlemskår deltar aktivt i tidningens redaktionsarbete. Under årens lopp har tidningen utvecklats till en högklassig, av samlare och entusiaster flitigt efterfrågad publikation. Medlemmarnas egna annonser får plats i tidningen utan kostnad. Medlemmarna i Veteranlastbilsförbundet får dessutom FA-HK:s medlemstidning ”Automobiili” (Automobilen), eftersom förbundet i de facto utgör en på nyttofordon specialiserad sektion i FA-HK.

 

Museifordon

Hobbyfordon blir veteranbilsdugliga vid en ålder av 30 år. Väl restaurerade eller fordon som bevarats i sitt ursprungliga skick, erhåller efter en godkänd museibesiktning ett speciellt intyg över status som museifordon. Detta intyg berättigar till att registrera bilen som museifordon. För museifordon kan tecknas speciell museifordonsförsäkring. Museifordon är också befriade från både dieselskatt och bruksavgift. Däremot är bruket av museifordon begränsat till 30 dygn per kalenderår. Den speciella museifordonsinspektionen utförs av museifordonsinspektörerna i FA-HK:s medlemsföreningar. Veteranlastbilsförbundets museifordonsinspektörer ger också råd i enskilda fall när det gäller museifordonsinspektioner.

RuotsiSaksaEnglanti